O BAZI JAVNIH PREDUZEĆA
Šta je Baza javnih preduzeća?

„Baza javnih preduzeća“ je otvoreni registar pravnih lica koja su upisana u sudski registar kao privredna društva radi obavljanja djelatnosti od opšteg interesa i u čijem osnovnom kapitalu direktno ili indirektno većinsko vlasništvo ima organ vlasti na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini.

Svrha baze je da na jednom mjestu sakupi i učini dostupnim javnosti informacije načinu i rezultatima poslovanja, finansijskoj i organizacionoj strukturi te organima upravljanja javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način baza omogućava učešće javnosti u praćenju rada javnih preduzeća kao i nadzora nad utroškom javnih sredstava u cilju prevencije korupcije.

Vlasništvo

„Baza javnih preduzeća“ je vlasništvo Udruženja za borbu protiv korupcije „Transparency International“ u BiH (TI BIH).

Izvori podataka

TI BIH vrši prikupljanje, unošenje i ažuriranje informacija o javnim preduzećima sa posebnim akcentom na podatke o poslovanju, dobiti, gubicima, broju zaposlenih, sastavima upravnih organa broju i vrijednosti javnih nabavki.

Podaci koji se nalaze u „Bazi javnih preduzeća“ prikupljeni su putem dokumenata dostupnih na web stranicama javnih preduzeća kao što su finansijski i revizorski izvještaji te putem zahtjeva za informacije upućenih samim preduzećima, i kao takvi ne predstavljaju zvaničnu bazu javnog organa.

TI BiH, zbog načina prikupljanja podataka, ne garantuje tačnost objavljenih podataka, te se mole korisnici baze da pri korišćenju i daljem preuzimanju podataka to imaju u vidu. Da bi baza bila pravovremeno ažurirana, podaci se obrađuju odmah po prispjeću, te su moguće greške prilikom unosa podataka.